وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

بخشنامه نحوه درج مصوبات کمیسیون های نظارت در سامانه

بخشنامه نحوه درج مصوبات کمیسیون های نظارت در سامانه

بخشنامه نحوه درج مصوبات کمیسیون های نظارت در سامانه

به منظور سرعت و دقت بیشتر در تطبیق کمیسیون های نظارت با قوانین و مقررات  نظام صنفی در سامانه مدیریت اطلاعات سازمان های صنفی کشور (iranianasnaf.ir) موارد ذیل توسط روسای کمیسیون های نظارت  شهرستانهان ها رعایت و  اجرا گردد:

1-تصمیمات در حدود وظایف و اختیارات موضوع ماده(49)قانون نظام صنفی اتخاذ و استناد قانونی هر مصوبه در متن آن تصریح گردد.

2-برابر بند(الف)ماده (5)دستورالعمل بند(ه)ماده55 قانون موصوف، مصوبات کمیسیون نظارت در موعد مقرر (ظرف مدت یک هفته پس از تصویب)ثبت گردد.

3-مصوبات بصورت کامل همراه با جزئیات ،ثبت شده و تمامی مدارک و مستندات اشاره شده  در مصوبه پیوست گردد.لیکن تاز مان برقراری امکان فنی فوق در سامانه ،موضوع مستندات در متن مصوبه اشاره شود.

4-تمامی مصوبات یک صورتجلسه با یک کد ،ثبت سیستم گردد