وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

حذف بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی

حذف بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (13) قانون نظام صنفی
با توجه به دادنامه ی شماره ی 199 مورخ 4/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  مبنی بر مستثنی شدن ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی، لذا کلمه"ساخت"و حرف ( و) از  بند (3) گروه (11) ماده (5) آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی) حذف می گردد.