وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

بخشنامه رعایت شروط قانونی برای اعضای جایگزین هیات مدیره اتحادیه

بخشنامه رعایت شروط قانونی برای اعضای جایگزین هیات مدیره اتحادیه
 برابر تبصره (4) ماده (22) قانون نظام صنفی، در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی¬البدل، آن هیأت از نصاب مقرر خارج شود، حسب مورد تا برگزاری انتخابات و یا پایان دوره هیأت مدیره از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی اداره امور اتحادیه باشند با رعایت ترتیبات موضوعه به عنوان اعضای جایگزین اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب می شوند لذا در راستای اجرای صحیح این مقرره و جلوگیری از بروز توالی فاسد، ضروری است شرایط ده گانه مقرر در ماده (22) مکرر قانون موصوف، برای اعضای جایگزین مدنظر قرار گیرد.