وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

قابل توجه منتخبین هیات رئیسه اتاق های اصناف سراسر کشور

آندسته از داوطلبان که عضو شورای اسلامی بوده و در انتخابات اتاق اصناف به عنوان داوطلب شرکت و منتخب هیات رئیسه شده اند باید قبل از تعیین سمت و صدور اعتبار نامه پذیرش استعفای خود از شورای اسلامی را به هیات اجرایی ارایه نمایند.
آندسته از داوطلبان که عضو شورای اسلامی بوده و در انتخابات اتاق اصناف به عنوان داوطلب شرکت و منتخب هیات رئیسه شده اند باید قبل از تعیین سمت و صدور اعتبار نامه مستندات پذیرش استعفای خود از شورای اسلامی را به هیات اجرایی ارایه نمایند در غیر اینصورت اسامی آنها از فهرست منتخبین حذف و نفر بعدی حائز اکثریت (با رعایت ترکیب ماده 33ق.ن.ص) جایگزین خواهد شد و جلسه تعیین سمت برای پنج نفر اول(3نفرحائز اکثریت نسبی آرای توزیعی و 2نفر اکثریت آرای تولیدی و یا بالعکس) برگزار و عضو علی البدل تولیدی و توزیعی نیز به ترتیب مشخص میگردد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور