وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری نمایشگاه بهاره در شهرستان الشتر

این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار ایام پانی سال برگزار گردیده است.

نمایشگاه مذکور با همکاری اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان و اتاق اصناف از تاریخ 17/12/1396 فعالیت خود را آغاز نموده است.