وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری دو انتخابات الکترونیکی الشتر

انتخابات اتحادیه های صنف کیف کفش پوشاک و لوازم خرازی و صنف قصابان و مرغ فروشان برگزار گردید.

انتخابات اتحادیه کیف کفش پوشاک و لوازم خرازی روز پنج شنبه 10/12/1396  ساعت 10 صبح و اتحادیه قصابان و مرغ فروشان روز شنبه 19/12/96 برگزار و با توجه به مشارکت و استقبال اعضاء، اعضاء هیات مدیره در مرحله اول انتخاب شدند.