وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

نماینده وزیر صنعت،معدن و تجارت برای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تعیین شد.

طی حکمی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت ؛ آقای احمد محمود رباطی به عنوان نماینده وزیر صنعت،معدن و تجارت برای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تعیین شدند.

دربخشی از این حکم آمده است با عنایت به شایستگی هاو تجارب  جنابعالی ودر اجرای ماده 43 قانون نظام صنفی و براساس مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بعنوان نماینده اینجانب و عضو  هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تعیین میشوید.