وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری انتخابات اتحادیه اغذیه فروشان و رستوران داران شهرستان بندرعباس

ترکیب جدید هیات مدیره و بازرس اتحادیه اغذیه فروشان و رستوران داران شهرستان بندرعباس با رای اعضای این صنف انتخاب شدند.

پس از برگزاری انتخابات الکترونیکی،  اعضاء جدید اتحادیه صنف اغذیه فروشان و رستوران داران  برای مدت 4 سال انتخاب شدند.
احمد نورانی به عنوان رئیس اتحادیه، محمدطیب مقدم به عنوان نایب رئیس اول، محمدرفیع فروغ افروز به عنوان نایب رئیس دوم، علی اکبر رستمی نژاد به عنوان دبیر ، عبداله گلستانی به عنوان خزانه دار و رحیمه سوروکریمی به عنوان بازرس، این اتحادیه انتخاب گردیدند.